Administrace   Roh
 
Obecní úřad
Historie
Současnost
Informace
Návštěvnost

TOPlist

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005


Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

 

obce Jahodov

 

č.3/2005

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

Zastupitelstvo obce Jahodov se dne 6.12.2005 usneslo podle ustanovení § 14 zákona 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Čl. 1

 

Předmět poplatku

 

 

Předmětem stanovení poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).

 

Čl. 2

 

Správa poplatku

 

 

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Jahodov (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích nestanoví jinak.

 

Čl.3

 

Poplatník

 

 

Poplatníkem je :

 

1)      Fyzická osoba, která má v obci Jahodov trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

2)      Fyzická osoba, která má v obci Jahodov ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

Čl.4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti, poplatkové úlevy.

 

 

1)      Pro poplatníky podle odstavce 1) čl. 3 této vyhlášky vzniká poplatková povinnost dnem přihlášení k trvalému pobytu v obci a zaniká dnem ukončení tohoto trvalého pobytu.

2)      Pro poplatníky podle odstavce 2) čl. 3 této vyhlášky vzniká poplatková povinnost dnem vzniku vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci a zaniká dnem ukončení tohoto vlastnictví.

3) Poplatková úleva je poskytována ve výši 50%, dětem do 6 let věku a osobám starším 80 let.

 

Čl.5

 

Oznamovací povinnost

 

1)      Poplatník dle odstavce 2) čl. 3 této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne , kdy ke vzniku nebo zániku povinnosti došlo.

 

 

Čl. 6

 

Sazba poplatku

 

1)      Sazba poplatku pro poplatníky dle odstavce 1) a 2) čl. 3 této vyhlášky činí 250,- Kč za osobu a kalendářní rok.

Tato částka je stanovena : z částky 250,- Kč dle § 10b , odst. 3, písm.a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

2)      V případě změny místa trvalého bydliště nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku, bude poplatek zaplacen v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu měsíce, je pro stanovení počtu kalendářních měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

 

Čl. 7

 

Splatnost

 

1)      Poplatek je splatný jednorázově, a to do 30. 6. za příslušný kalendářní rok.

2)      Vznikne-li poplatková povinnost po 30.6., je poplatek splatný do 31.12. příslušného kalendářního roku.

3)      Poplatek je možno uhradit převodem nebo složením hotovosti na účet správce poplatku č. 23226-571/0100, vedený u Komerční banky a.s. v Rychnově nad Kněžnou nebo hotově do pokladny správce poplatku v úředních hodinách.

 

 

Čl. 8

Sankce

 

1)      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2)      Tomu, kdo nesplní, ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a § 37 a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

 

 

Čl. 9

 

Závěrečná ustanovení

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2)      Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3)      Tímto se ruší dosavadní obecně závazná vyhláška č.1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 

 

Čl.10

 

 

Účinnost

 

Tato OZV nabývá účinnosti dnem 1.1. 2006.

 

 

Karel Kubec, místostarosta František Šeda, starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : 8. prosince 2005

 

Sejmuto dne : 27. prosince 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Internetové stránky obce Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 24.03. 2006 (1525 čtenářů)

[ Zpět ]


2006 - UNITED-NUKE http://united-nuke.openland.cz/lang/czech