Administrace   Roh
 
Obecní úřad
Historie
Současnost
Informace
Návštěvnost

TOPlist

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003


Obecně závazná vyhláška

obce Jahodov

 

č. 2 / 2003

 

o místních poplatcích.

 

 

Obecní zastupitelstvo obce Jahodov vydalo na svém zasedání dne 2.12.2003 podle ustanovení §14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10  a § 84  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

 

Oddíl  I

Základní ustanovení

 

Čl. 1

 

Obecní úřad Jahodov vybírá tyto poplatky:

a)      poplatek ze psů,

b)      poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Oddíl II

Poplatek ze psů

 

Čl. 2

 

Poplatek ze psů platí držitelé psů ( fyzické a právnické osoby ), kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu obce, a to ze psů starších 3 měsíců.

 

Čl. 3

 

Sazba poplatků činí ročně za každého psa 50,- Kč.

 

Čl. 4

 

(1)   Poplatek se neplatí ze psů, jejichž držitelé jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby těžce zdravotně postižené,kterým byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, rovněž osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující psí útulek zřízený obcí  a další osoby, kterým držení a používání psa stanoví zvláštní právní předpis.

(2)   Požadavek na osvobození a úlevu poplatku ze psů je držitel povinen prokázat do 15.2. každého kalendářního roku na obecním úřadě.

(3)   Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

Čl.5

 

(1)   Držitel psa je povinen přihlásit psa staršího 3 měsíců na obecním úřadě. Držitel psa je povinen podat oznámení (písemně nebo ústně do protokolu) k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti na obecním úřadě. Do 15 dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatků.

 

Čl. 6

 

(1)   Držitel psa je povinen zaplatit poplatek v hotovosti bez vyměření nejpozději do 15.2. každého roku.

(2)    Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatky ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to ve výši násobku měsíců do konce roku a to 1/12 z roční sazby.

(3)   Zanikne-li poplatková povinnost před 15.2., zaniká povinnost platit poplatek ze psů.

Zanikne-li později, poplatek se nevrací.

 

Čl. 7

 

Obecní úřad vydá držitelům psů známky pro psy s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla psa. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů obecnímu úřadu.

 

 

Oddíl III

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 8

 

(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2)   Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny silnice, místní komunikace, a další pozemky ve vlastnictví obce (viz. přiložená kat. mapa) přístupné každému bez omezení.

(3)   Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem  uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, společně a nerozdílně, může být poplatková povinnost uložena kterémukoliv z nich..

 

 

Čl. 9

 

Poplatek se vyměřuje ode dne , kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo a  zařízení bylo odstraněno, ( odstranění lešení, zaházení výkopů, odvoz materiálu, zrušení stánků apod.).

 

Čl.10

 

Sazby poplatku činí:

 

(1)   Za trvalé vyhrazení části místní komunikace za účelem parkování :

      a) pro fyzické osoby ( podnikatele )    

            1. za místo pro 1 osobní automobil                                            1.000,-Kč/rok

            2. za místo pro 1 nákladní automobil                                         1.500,-Kč/rok

           

      b) pro právnické osoby

            1. za místo pro l osobní automobil                                            l.000,- Kč/rok              

            2. za místo pro l nákladní automobil                                         5.000,- Kč/rok

 

(2)   Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skladek zboží, vystaveného zboží :

      l. při drobném prodeji vlastní produkce( zelenina, sadba apod.)

      zaplatí každý za každý započatý m2                 . 10,-Kč/den

      2.ostatní sortimenty      zboží včetně prodeje zeleniny                          

                ve velkém za každý započatý m2                                             100,- Kč/den

     

Poplatky za stánkový prodej jsou splatné v hotovosti před zahájením prodeje na obecním  úřadě.

 

(3) Za použití veřejného prostranství k umístění povolené skládky materiálu a zařízení staveniště všeho druhu( skládky materiálu, lešení, podvrt apod.), skládky dřevní hmoty po jejím přiblížení, je stanovena základní sazba :                 1,-Kč/m2/za každý i započatý den.                           

 

 

Čl. 11

 

Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny :

a) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství,

b)  akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

c)      veškeré kulturní a sportovní akce pořádané obcí,

d)     odstranění následků havárií a živelných pohrom.

 

 

Čl. 12

 

(1)   Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO.

(3)  Paušální roční sazby se platí hotově na obecním úřadě nebo na účet obce do 31.1. na celý kalendářní rok.

(4) Pokud není uvedeno jinak, za dočasné užívání veřejného prostranství je poplatek splatný  buď v hotovosti nebo na účet obecního úřadu, nejpozději v den ukončení zvláštního užívání veřejného prostranství.

 

 

Oddíl IV

 

Ustanovení společná a závěrečná

 

Čl. 13

(1)   Nebudou-li poplatky zaplaceny ( odvedeny ) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.  Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.               

 

(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy ( např. ohlašovací povinnost k jednotlivým druhům poplatků ), může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37a  zákona č.337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.              

 

Čl. 14

 

(1)   Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad a při řízení ve věcech poplatků se postupuje  podle zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(2)   Správce poplatků může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých  případech poplatky snížit nebo prominout na základě žádosti poplatníka.

 

 

Čl. 15

 

1)      Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo  uloženou rozhodnutím podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatků opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

2)      Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonupísemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku , ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 16

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška o místních poplatcích obce Jahodov účinná od 19.8.1997.

 

Čl. 17

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2004.

 

 

Karel Kubec                                                                        František  Šeda

místostarosta                                                                         starosta

Copyright © Internetové stránky obce Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 09.04. 2006 (1722 čtenářů)

[ Zpět ]


2006 - UNITED-NUKE http://united-nuke.openland.cz/lang/czech