Skauting - informace pro rodiče

 

Pro koho je skauting Kdo se o děti stará Časté dotazy
Co je k tomu potřeba Co skauting nabízí  
 

Pro koho je skauting ?

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

...skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností...

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

Světlušky a vlčata (věk 6-10 let)

Skauti a skautky (věk 11-15 let)

Rangers a roveři (věk nad 15 let)

Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná.

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.

na začátek

Kdo se o děti stará ?

Máme promyšlený vzdělávací systém...

Družina a oddíl

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému "party" vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

...vedoucí oddílu musí být plnoletý a mít složenou vůdcovskou zkoušku zahrnující čtrnáct oborů...

Vedoucí

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky - čekatelskou a vůdcovskou, zaměřenou nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též lékařské doporučení a absolvování zdravotnického kurzu.

Činovníci

Junák je mnohotvárnou formou spolužití a vedoucí na svůj úkol nejsou nikdy sami. Jsou zde ostatní dospělí - činovníci, kteří se jim svými schopnostmi a dovednostmi snaží pomoci (např. zajišťování technického a hospodářského zázemí oddílu) a kteří se též podílejí na předávání získaných znalostí a organizují speciální a odborné vzdělávací programy. Mají však také možnost dále rozvíjet vlastní zájmy a aktivity přizpůsobené jejich věku.

na začátek

Co skauting nabízí ?

Nabízíme něco navíc...

Mezinárodní rozměr

Junák je moderní organizací, která má globální rozměr (214 zemí). Umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa. V jazykových táborech, na mezinárodních expedicích a setkáních podporuje komunikační schopnosti, odstraňuje předsudky a ostych před příslušníky jiných národů a kultur. Bohatých mezinárodních zkušeností pak také využívá při tvorbě programů.

...skauting je jedinečný ve své otevřenosti, která vede mladé lidí z klubovny do celého světa...

Humanitární rozměr

Mimo tradičního oddílového programu se členové Junáka zapojují nebo přímo pořádají podniky pro veřejnost. Patří k nim různé humanitární sbírky, pomoc při zajišťování akcí (např. Dětský den) či organizace programů pro domovy důchodců, léčebny či dětské domovy. Přímý styk s lidmi, jimž osud určil žít v odlišném prostředí, než na jaké jsou děti zvyklé, vede k odbourání lhostejnosti a ke snaze těmto "znevýhodněným" jedincům či skupinám pomoci.

Celostátní rozměr

Ke skautskému programu patří též pořádání celostátních soutěží, které motivují účastníky k prohlubování svých znalostí a k zlepšování dovedností. Závody a soutěže v mnoha oborech (sportovní, přírodovědné, divadelní, fotografické, pěvecké či literární) podporují rozvíjení talentu každého jedince. Zvláštní skupinu pak tvoří celostátní Závody vlčat a světlušek a Svojsíkův závod pro skautky a skauty, kde mohou družiny navzájem poměřit své síly, schopnosti a znalosti, které získaly během skautské výchovy.

na začátek

Co je k tomu potřeba ?

Přihlásit se je snadné...

Přihlásit se může každé dítě od 6 let. Vítáme i dospělé, kteří se chtějí zapojit do skautského života a pomoci při vedení dětí či při organizačním zajištění naší činnosti. Pro vedení oddílu je nejprve zapotřebí složit odpovídající zkoušky (zmíněno již v předchozím textu.)

Stát se členem Junáka je zcela jednoduché. Stačí najít ve svém okolí nejbližší skautský oddíl, přihlásit se k vedoucímu oddílu, který vám poskytne formulář přihlášky, přihlášku vyplnit a zaplatit členský poplatek. Výše poplatků je různá, pohybuje se v průměru mezi 200 až 500 Kč za rok. Další finanční výlohy se vztahují pouze na základní vybavení, zaplacení výdajů na výpravách a na letních táborech. Vzhledem k tomu, že veškerou naši výchovnou činnost zajišťují dobrovolníci, pokrývají poplatky pouze nezbytné náklady. Jakmile se dítě stane členem Junáka, je automaticky pojištěno.

Časopisy a publikace

Pro každou věkovou kategorii vydává Junák svůj vlastní časopis. Pro vlčata a světlušky (6-10 let) Světýlko, pro skauty a skautky (11-15 let) Skaut-Junák, pro rovery a rangers (nad 15 let) Kmen a pro činovníky Skauting.

Dalším významným průvodcem na skautských stezkách jsou publikace, které jednotlivým věkovým kategoriím nabízí návody a postupy ke složení stezky a odborných zkoušek. Nabídku doplňují desítky dalších příruček a knih určených jak mladým lidem, tak jejich vedoucím.

Časopisy a publikace je možné objednat na adrese distribuce@aaska.cz; více informací naleznete na www.skaut.cz/tdc.

Vybavení pro činnost

Přehled vybavení získají vaše děti od vedoucího oddílu. Obecně se dá říci, že vybavení se skládá ze skautského kroje a tábornických potřeb. Skautský kroj můžete nakoupit ve specializovaných obchodech, tábornické vybavení navíc nakoupíte ve sportovních, turistických či outdoorových prodejnách. Doporučujeme se předem poradit se skautským vedoucím, který vám doporučí nejvhodnější komponenty či je často schopen potřebné věci obstarat.

na začátek

Časté dotazy..

Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?

Oficiální název organizace je Junák - svaz skautů a skautek České republiky. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?

Pokud víte, kde je nejbližší skautský oddíl pak je dobré kontaktovat jeho vůdce, který Vám pro Vaše dítě poskytne přihlášku a další potřebné informace. V opačném případě se můžete obrátit na ústředí Junáka, kde Vám rádi pomůžeme najít oddíl v blízkosti Vašeho bydliště.

V kolika letech může dítě vstoupit do skautského oddílu?

Od 6ti let věku výše. Rozdělení věkových kategorií: světlušky a vlčata - děvčata a chlapci od 6 do 10 et, skautky a skauti - děvčata a chlapci od 10 do 15 let, roveři a rangers - děvčata a chlapci od 15 do 21 let, od 21 výše oldskauti.

Jaký je roční příspěvek?

Průměrný příspěvek činí ročně 250 Kč.

Co čeká mé dítě v oddíle?

Program je přizpůsoben věku dítěte. Obecně platí - výtvarná, tělesná, vzdělávací činnost, jedno i vícedenní výpravy, letní a zimní tábory...

Jsou oddíly smíšené?

U mladších oddílů většinou nebývají oddíly smíšené. Obvykle jsou oddíly koedukované až od starších věkových kategorií.

Kdo se o děti stará?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují také poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Kde můžeme koupit skautské vybavení?

V šesti městech ČR sídlí prodejny kde lze zakoupit skautský kroj a další potřebné věci. Skautské prodejny.

Jaké jsou zhruba roční výdaje na vybavení a činnosti?

Skautské vybavení - kroj apod. - 500 Kč, jednodenní výpravy 50 Kč, Tábor (podle délky trvání) 1500 - 2000 Kč, roční registrace cca 250 Kč.

 

na začátek